• darkblurbg

Hoe gaat Heeren Vermogensbeheer met uw persoonsgegevens om?

Binnen Heeren Vermogensbeheer werken wij met persoonsgegevens. Deze gegevens verzamelen wij bij onze (potentiële) relaties om tot een juiste uitvoering van de aan u beloofde dienstverlening te kunnen voldoen en/of omdat wij deze gegevens nodig hebben om aan onze wettelijke verplichting te kunnen voldoen. U als onze (potentiële) relatie moet erop kunnen vertrouwen dat wij zeer zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens omgaan. Daarom verwerken wij uw gegevens in alle gevallen met inachtneming van de minimale eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen AVG) en de Gedragscode Verwerking persoonsgegevens Financiële Instellingen.

Om u te informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens heeft Heeren Vermogensbeheer deze Privacyverklaring opgesteld.

Wat zijn persoonsgegevens en hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Heeren Vermogensbeheer ontvangt persoonsgegevens via diverse kanalen;
Telefonisch contact, e-mail contact of via andere correspondentievormen met (potentiële) relaties.
Direct contact met (potentiële) relaties.
Website.
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u zeggen of die wij met u in verband kunnen brengen. Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, geboortedatum, burgerservicenummer, telefoonnummer. Maar ook IP-adres of cookies zijn persoonsgegevens.
Heeren Vermogensbeheer verwerkt uw persoonsgegevens op basis van:
· De contractuele overeenkomst die wij met u als relatie hebben.
· Gerechtvaardigd belang;
· Wettelijke verplichting;
· Uw expliciete toestemming.

Persoonsgegevens ontvangen wij ook indien u ons een brief of mail stuurt, belt of via andere correspondentievormen.
Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid dat wij uw persoonsgegevens ontvangen wanneer u een verzoek om informatie via onze website (www.heerenvb.nl) doet. Hiervoor geldt dat u hiervoor expliciete toestemming dient te geven. Op de website kunt u ons toestemming verlenen deze gegevens op te slaan en te gebruiken voor de (hieronder) omschreven doeleinden door het hokje aan te vinken : “Ik geef Heeren Vermogensbeheer toestemming voor het gebruik van mijn gegevens om contact met mij op te nemen.”

Wanneer u ons laten weten een eenmaal gegeven toestemming te willen intrekken dan zullen uw persoonsgegevens niet langer door ons worden verwerkt.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Heeren Vermogensbeheer verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomsten met onze relaties en ten behoeve van onze potentiële relaties die hiervoor toestemming hebben gegeven.
De persoonsgegevens worden gebruikt om na te gaan of Heeren Vermogensbeheer iemand wel of niet als relatie kan of mag accepteren, voor het uitvoeren van de vermogensbeheerovereenkomst, om veiligheidsredenen zoals fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen en om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen. De verkregen persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor zover deze verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen.
Binnen Heeren Vermogensbeheer zijn er diverse processen en activiteiten waarin verschillende categorieën van persoonsgegevens nodig zijn. De processen van deze verwerkingsdoelen kunnen verschillen waardoor er ook andere bewaartermijnen kunnen gelden.
Is de bewaartermijn van persoonsgegevens verstreken of zijn de gegevens niet meer noodzakelijk voor het doel dan zullen uw persoonsgegevens vernietigd worden.

Welke rechten heeft u?

De persoon waarvan gegevens worden opgeslagen wordt binnen de AVG “betrokkene” genoemd. De AVG geeft betrokkene de volgende rechten:
– Recht op informatie: dit betekent dat wij u op uw verzoek aangeven binnen welke processen uw persoonsgegevens verwerkt worden, wat de bewaartermijnen zijn, hoe u contact kunt opnemen;
– Recht op inzage: dit betekent dat wij u op verzoek inzage geven in de gegevens die van u zijn verzameld inclusief informatie over doelen van verwerking, categorieën data, bewaartermijn e.a.;
– Recht op rectificatie: dit betekent dat wij op uw verzoek onjuistheden in uw gegevens aanpassen;
– Recht op verwijdering en het recht om vergeten te worden: dit betekent dat wij op uw verzoek uw gegevens verwijderen
· wanneer de verwerking onrechtmatig is
· uw persoonsgegevens worden na afloop van de verplichte wettelijke bewaartermijnen verwijderd;
– Recht op de beperking: dit betekent dat wij de mogelijkheid krijgen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk “stil te laten zetten”.
– Recht op verzet: vanzelfsprekend heeft u ook de mogelijkheid om, rekening houdend met de wettelijke bepalingen, Heeren Vermogensbeheer te verzoeken de persoonsgegevens niet meer te gebruiken;
– Recht op de overdracht van de gegevens (dataportabiliteit): dit betekent dat wij uw gegevens in geautomatiseerde vorm kunnen overdragen en geldt voor verstrekte gegevens die geautomatiseerd worden verwerkt op basis van de grondslagen toestemming en contractuele overeenkomst.
– Recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming: Heeren Vermogensbeheer kent geen volledig geautomatiseerde besluitvorming;
Heeren Vermogensbeheer zal u, binnen uiterlijk een maand na ontvangst van uw verzoek tot het uitoefenen van een van uw rechten, informeren over de uitvoering van uw verzoek. Verzoeken en vragen inzake het Privacybeleid van Heeren Vermogensbeheer kunt u ook per mail of schriftelijk versturen:
Heeren Vermogensbeheer BV; zie adres op de site.

Wat doet Heeren Vermogensbeheer indien haar Privacybeleid wijzigt?

Heeren Vermogensbeheer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit Privacybeleid geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Cookies

Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Voorbeelden van webbrowsers zijn Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox en Internet Explorer. Bij een volgend bezoek aan de website wordt het teruggestuurd naar de server. Cookies zorgen er op die manier voor dat webapplicaties kunnen reageren op u als individu. De webapplicatie verzamelt en onthoudt deze informatiepakketjes zodat ze haar activiteiten kan afstemmen op uw behoeften en voorkeuren.
De website van Heeren Vermogensbeheer maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om Heeren Vermogensbeheer te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Een cookie geeft op geen enkele wijze toegang tot uw computer of enige informatie over u met uitzondering van de gegevens die u met ons deelt, zoals uw taalinstelling.
De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies. Wanneer u liever geen Heeren Vermogensbeheer-cookies op uw computer wilt, dan kunt dat u aangeven in de instellingen van uw browser. U moet er dan wel rekening mee houden dat bepaalde functionaliteiten op uw apparaat niet goed meer werken. Het kan zijn dat u dan niet meer kunt inloggen in “Heeren Vermogensbeheer portaal”.

Neem contact op

Wij vertellen u in een persoonlijk gesprek graag wat wij voor u kunnen betekenen. Zie hiervoor onze gegevens op www.heerenvb.nl.